sâmbătă, 21 iulie 2012

Legea 230

Legea 230/2007 actualizata la septembrie 2010
Legea 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari actualizata septembrie 2010
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007

Actualizata la data de 1 septembrie 2010

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale, definiţii
  ART. 1
    Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi modul de administrare şi de exploatare a clădirilor de locuinţe aflate în proprietatea a cel puţin 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, inclusiv în cazul celor care au în structura lor şi spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
    ART. 2
    În condiţiile art. 1, datorită stării de indiviziune forţată, proprietarii au obligaţia să ia măsuri cu privire la drepturile şi obligaţiile comune ce le revin tuturor asupra proprietăţii comune. În acest scop, proprietarii se pot asocia în asociaţii de proprietari cu personalitate juridică.
    ART. 3
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) clădire-bloc de locuinţe-condominiu - proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;
    b) proprietate individuală - apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, parte dintr-o clădire, destinată locuirii sau altor activităţi, care împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună constituie o unitate de proprietate imobiliară. Cu excepţia unor situaţii pentru care există alte prevederi exprese în prezenta lege sau în acordul de asociere, dreptul de proprietate asupra unei proprietăţi individuale dintr-un condominiu trebuie considerat în acelaşi mod ca şi dreptul de proprietate asupra altor bunuri imobile;
    c) proprietate comună - toate părţile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
    d) proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată - cel puţin o instalaţie pe verticală care alimentează în comun tronsoane ori scări sau părţi de construcţie comune tronsoanelor ori scărilor, care nu pot fi definite separat din punct de vedere fizic ca poziţie şi suprafaţă;
    e) cotă-parte indiviză - cota-parte de proprietate care îi revine fiecărei proprietăţi individuale din proprietatea comună şi este egală cu raportul dintre suprafaţa utilă a proprietăţii individuale şi totalul suprafeţelor utile ale tuturor proprietăţilor individuale;
    f) proprietar al spaţiului, respectiv al apartamentului - persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care are în proprietate acel spaţiu, respectiv apartament, într-un condominiu;
    g) asociaţie de proprietari - formă de asociere autonomă şi nonprofit a majorităţii proprietarilor dintr-un condominiu;
    h) acord de asociere - actul care consfinţeşte decizia proprietarilor de a se asocia;
    i) cheltuieli ale asociaţiei de proprietari - cheltuielile sau obligaţiile financiare ale asociaţiei care sunt legate de exploatarea, reparaţia ori întreţinerea proprietăţii comune, precum şi cheltuielile cu serviciile de care beneficiază proprietarii şi care nu sunt facturate individual către proprietăţile individuale;
    j) cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari- suma corespunzătoare din cheltuielile asociaţiei, pe care fiecare proprietar este obligat să o plătească lunar;
    k) atestat - actul care dovedeşte calitatea de administrator de imobil.

    CAP. II
    Înfiinţarea şi înregistrarea asociaţiei de proprietari
  ART. 4
    (1) Asociaţia de proprietari are drept scop administrarea şi gestionarea proprietăţii comune care, pe lângă drepturi, impune obligaţii pentru toţi proprietarii.
    (2) Consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora, după caz.
    ART. 5
    (1) Asociaţia de proprietari se înfiinţează prin acordul scris a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din cadrul unei clădiri. Acordul se consemnează într-un tabel nominal, anexă la acordul de asociere.
    (2) În clădirile de locuinţe cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociaţii de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în condiţiile în care nu există o proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată.
    (3) Dacă este cazul, asociaţiile de proprietari înfiinţate pe scări sau tronsoane de clădire îşi reglementează între ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexă la acordul de asociere.

    ART. 6
    (1) Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării generale de constituire se depun şi se înregistrează la organul financiar local în a cărui rază teritorială se află clădirea.
    (2) Statutul şi acordul de asociere se întocmesc în baza prezentei legi.
    (3) Acordul de asociere trebuie să conţină:
    a) adresa şi individualizarea proprietăţii individuale, potrivit actului de proprietate;
    b) numele şi prenumele tuturor proprietarilor;
    c) descrierea proprietăţii, cuprinzând: descrierea clădirii, structura clădirii, numărul de etaje, numărul de apartamente structurate pe număr de camere, numărul spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, suprafaţa terenului aferent clădirii;
    d) enumerarea şi descrierea părţilor aflate în proprietate comună;
    e) cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună.
   (4) Asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică în baza încheierii judecătorului-delegat desemnat la organul financiar local de către preşedintele judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află clădirea.
    (5) Încheierea se dă fără citarea părţilor şi este executorie.
    (6) Încheierea este supusă recursului în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă cu citarea părţilor.
    ART. 7
    Înscrierea ulterioară în asociaţia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea generală de constituire se face la cererea scrisă a acestora, fără alte formalităţi.
    ART. 8
    (1) Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere este necesar acordul a cel puţin 2/3 din numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.
    (2) Orice modificare sau completare se înregistrează la judecătoria care a emis încheierea judecătorească de înfiinţare, fără alte formalităţi.

    CAP. III
    Drepturile şi obligaţiile proprietarilor

    ART. 9
    Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a proprietarilor, să îşi înscrie candidatura, să candideze, să aleagă şi să fie aleşi în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana în cauză trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu.
    ART. 10
    Proprietarii au dreptul să cunoască toate aspectele ce ţin de activitatea asociaţiei şi au acces, la cerere, la orice document al acesteia.
    ART. 11
(1)   Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor constructive, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale.
  (2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaţia proprietăţii comune fără a obţine mai întâi acceptul din partea asociaţiei de proprietari.
    ART. 12
    Zidurile dintre apartamentele sau spaţiile alăturate, care nu fac parte din structura de rezistenţă a clădirii şi din proprietatea comună, pot fi reamplasate prin acordul dintre proprietarii apartamentelor sau spaţiilor respective, pe baza autorizaţiei de modificare a construcţiei, eliberată de autoritatea publică locală şi cu înştiinţarea asociaţiei. Zidurile dintre apartamente sau spaţii şi proprietatea comună care nu fac parte din structura de rezistenţă a clădirii pot fi reamplasate numai prin modificarea acordului de asociere, în baza hotărârii majorităţii proprietarilor şi a autorizaţiei de modificare a construcţiei, eliberată de autoritatea publică locală.

    ART. 13
    Veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune aparţin asociaţiei de proprietari. Aceste venituri alimentează fondurile speciale ale asociaţiei de proprietari pentru reparaţii şi investiţii cu privire la proprietatea comună şi nu se plătesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum şi cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial într-un raport afişat la avizierul asociaţiei de proprietari.
ART. 14
    Proprietarul este obligat să menţină proprietatea sa individuală, apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, în stare bună, pe propria cheltuială. Niciun proprietar nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalţi proprietari din condominiu.
    ART. 15
    Cu un preaviz de 5 zile, proprietarul este obligat să accepte accesul în apartamentul sau în spaţiul său al unui delegat al asociaţiei, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spaţiu. Fac excepţie cazurile de urgenţă, când accesul se poate face fără preaviz.
    ART. 16
    (1) Proprietarii sunt obligaţi să ia măsuri pentru consolidarea sau modernizarea clădirii, pentru reabilitarea termică şi eficienţa energetică, potrivit prevederilor legale. Indiferent de natura intervenţiilor, se va avea în vedere menţinerea aspectului armonios şi unitar al întregii clădiri.
    (2) În clădirile afectate de seisme, proprietarii au obligaţia de a lua de urgenţă măsuri pentru consolidare, cu sprijinul autorităţii publice locale sau centrale.
    ART. 17
    Dacă proprietarul unui apartament ori spaţiu sau oricare altă persoană care acţionează în numele său provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau unui alt apartament ori spaţiu, respectivul proprietar sau respectiva persoană are obligaţia să repare stricăciunile ori să plătească cheltuielile pentru lucrările de reparaţii.
    ART. 18
    În cazurile în care în clădirile de locuinţe unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedică, cu bună-ştiinţă şi sub orice formă, folosirea normală a clădirii de locuit, creând prejudicii celorlalţi proprietari ori chiriaşi, după caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instanţei să hotărască măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum şi plata daunelor.
    ART. 19
    În cazul spaţiilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar, raporturile de coproprietate vor fi reglementate potrivit dreptului comun.
   ART. 20
    (1) Proprietarii care îşi înstrăinează apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt obligaţi ca la întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.
    (2) Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrăinare fără o adeverinţă din partea sociaţiei de proprietari, care să reprezinte dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari. Actele de înstrăinare încheiate cu nerespectarea acestei obligaţii sunt nule de drept.
    (3) În cazul existenţei unor datorii către asociaţia de proprietari, înstrăinarea proprietăţii se poate face numai dacă se introduce în contract o clauză privitoare la preluarea datoriilor de către cumpărător.

    CAP. IV
    Organizarea şi funcţionarea asociaţiei de proprietari

    ART. 21
(1)   La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un comitet executiv, format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un cenzor sau o comisie de cenzori, şi vor hotărî numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor. Dacă dintre membrii asociaţiei de proprietari nu se poate alege un cenzor sau comisia de cenzori, atunci adunarea generală a proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociaţiei de proprietari, persoană fizică ori juridică de specialitate, pe bază de contract sau convenţie de prestări de servicii.
   (2) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori trebuie să aibă cel puţin studii medii şi pot depune, dacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari hotărăşte astfel, într-un cont bancar al asociaţiei de proprietari, o garanţie suficientă şi îndestulătoare, pe baza unui contract de garanţie încheiat în acest sens. Cuantumul garanţiei nu poate fi mai mic decât media anuală a totalului cheltuielilor lunare ale asociaţiei.
    (3) Preşedintele asociaţiei de proprietari este fie candidatul care va obţine cel mai mare număr de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin voinţa sa şi a majorităţii proprietarilor din cadrul adunării generale. Preşedintele, în situaţii deosebite, poate numi temporar dintre membrii comitetului executiv un vicepreşedinte căruia îi poate delega atribuţiile sale.
    ART. 22
    (1) Deponentul garanţiei menţionate la art. 21 alin. (2) nu poate dispune în niciun mod de suma depusă drept garanţie şi nici de dobânda aferentă, decât după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: aprobarea descărcării de gestiune privind exerciţiul financiar precedent de către adunarea generală a membrilor asociaţiei de proprietari, precum şi încetarea efectelor delegaţiei menţionate la art. 21.
    (2) În cazul în care se constată de către reprezentanţii asociaţiei de proprietari sau de către proprietarii înşişi minusuri în gestiune, asociaţia poate dispune asupra unei sume de bani egale cu cuantumul minusului în gestiune, direct din contul bancar menţionat la art. 21 alin. (2), cu aprobarea scrisă, expresă, anterioară a adunării generale, fără a avea nevoie de consimţământul deponentului garanţiei.
    ART. 23
    (1) După adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari va avea loc cel puţin o dată pe an, în primul trimestru, o adunare generală a proprietarilor membri ai asociaţiei. Responsabilitatea cu privire la neconvocarea a cel puţin unei adunări generale a proprietarilor aparţine membrilor comitetului executiv, inclusiv preşedintelui asociaţiei de proprietari.
    (2) Adunarea generală este alcătuită din toţi proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari.
    (3) Adunarea generală ordinară se convoacă fie de preşedintele asociaţiei de proprietari, fie de comitetul executiv.
  (4) Pentru situaţii speciale sau de maximă urgenţă, adunările generale extraordinare ale asociaţiei pot fi convocate oricând de către comitetul executiv sau de către cel puţin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.
    (5) Proprietarii trebuie anunţaţi, prin afişare la loc vizibil sau pe bază de tabel nominal convocator, asupra oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari, cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale. Ordinea de zi anunţată se poate completa prin hotărâre a adunării generale.
    ART. 24
    (1) Adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari (jumătate plus unu) sunt prezenţi personal sau prin reprezentant legal.
    (2) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu, adunarea generală va fi suspendată şi reconvocată în termen de maximum 10 zile de la data primei convocări.
    (3) La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul majorităţii acestora.
    (4) Hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari sunt obligatorii şi pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenţi la adunarea generală, precum şi pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari.
    ART. 25
    (1) Pentru adoptarea hotărârilor în adunarea generală a asociaţiei de proprietari, se vor avea în vedere următoarele:
    a) fiecare proprietar are dreptul la un vot pentru proprietatea sa;
    b) pentru hotărârile cu privire la stabilirea fondurilor de investiţii pentru consolidare, reabilitare şi modernizare, votul fiecărui proprietar are o pondere egală cu cota-parte din proprietatea comună;
    c) proprietarul poate fi reprezentat în adunarea generală de către un membru al familiei sau de către un alt reprezentant care are o împuternicire scrisă şi semnată de către proprietarul în numele căruia votează;
    d) un membru al asociaţiei de proprietari poate reprezenta unul sau mai mulţi membri absenţi, dacă prezintă împuternicire semnată de către proprietarii în numele cărora votează;
   e) în cazul unui vot paritar, votul preşedintelui asociaţiei de proprietari este decisiv.
    (2) Hotărârile adunărilor generale vor fi luate cu votul majorităţii membrilor asociaţiei de proprietari prezenţi la adunarea generală convocată sau reconvocată, după caz. În statutul propriu al asociaţiei de proprietari pot fi prevăzute şi alte condiţii, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din voturile celor prezenţi la adunarea generală convocată sau reconvocată.
    (3) În situaţii excepţionale, hotărârile pot fi luate prin acordul scris al majorităţii proprietarilor unei scări sau unui bloc, membri ai asociaţiei de proprietari, pentru probleme care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal.
    (4) Hotărârile adunărilor generale se consemnează în registrul de procese-verbale al asociaţiei de proprietari, se semnează de către toţi membrii comitetului executiv şi se comunică, în scris, tuturor proprietarilor.
    ART. 26
    Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociaţiei de proprietari ori este de natură să producă daune intereselor proprietarilor, aceştia pot ataca în justiţie respectiva hotărâre, în termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Acţionarea în justiţie nu întrerupe executarea hotărârii decât în cazul în care instanţa dispune suspendarea acesteia.
    ART. 27
    Adunarea generală a proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii:
    a) alege şi revocă din funcţie preşedintele, membrii comitetului executiv şi cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociaţiei de proprietari;
    b) adoptă, modifică sau revocă hotărâri;
    c) adoptă şi modifică bugetele de venituri şi cheltuieli;
    d) mandatează comitetul executiv reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a persoanei care ocupă funcţia de administrator imobile sau a altor angajaţi ori prestatori, în scopul administrării şi bunei funcţionări a clădirii;
    e) exercită alte atribuţii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociaţi.
   ART. 28
    (1) Asociaţia de proprietari poate intermedia servicii între furnizori şi proprietarii consumatori, în special cu privire la serviciile publice de utilităţi, pe baza unor contracte de prestări de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile şi obligaţiile cu privire la serviciul furnizat aparţin, pe de o parte, furnizorului şi de cealaltă parte, proprietarului.
    (2) Pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile publice de utilităţi, furnizorul serviciului va acţiona împotriva proprietarilor restanţieri.
    (3) Serviciul de intermediere din partea asociaţiei de proprietari constă în: repartizarea facturilor către proprietari prin lista de plată lunară, încasarea şi plata sumelor reprezentând contravaloarea consumului facturat, înştiinţarea furnizorului cu privire la debitori.
    ART. 29
    (1) Cu excepţia atribuţiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la proprietăţile individuale, apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, comitetul executiv reprezintă asociaţia de proprietari în administrarea şi exploatarea clădirii.
    (2) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

    ART. 30
    (1) Comitetul executiv, reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari, are următoarele atribuţii:
    a) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi urmăreşte respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere ale asociaţiei de proprietari;
    b) emite, dacă este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale şi pentru respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere, precum şi alte decizii ce privesc activitatea din asociaţia de proprietari;
    c) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi pregăteşte desfăşurarea adunărilor generale;
    d) reglementează folosirea, întreţinerea, repararea, înlocuirea şi modificarea părţilor proprietăţii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietăţii comune;
    e) întocmeşte sau propune planuri de măsuri şi activităţi şi urmăreşte realizarea lor;
    f) supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul asociaţiei de proprietari, în mod special situaţia încasărilor şi plăţilor lunare;
    g) pentru scopul şi activităţile asociaţiei de proprietari, angajează şi demite, încheie şi reziliază contracte;
    h) îşi asumă obligaţii, în nume propriu sau în numele proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, privind interesele legate de clădire;
    i) iniţiază sau apără în procese, în nume propriu sau în numele proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, interesele legate de clădire;
    j) stabileşte sistemul propriu de penalizări ale asociaţiei de proprietari pentru restanţele afişate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale;
    k) avizează documentele asociaţiei de proprietari;
    l) asigură completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei;
    m) asigură urmărirea comportării în timp a construcţiei, pe toată durata de existenţă a acesteia;
    n) gestionează situaţiile excepţionale şi de criză;
    o) exercită alte atribuţii care i-au fost conferite prin hotărârile adunării generale.
    (2) Şedinţele comitetului executiv sunt legal întrunite dacă jumătate plus unu din numărul membrilor săi sunt prezenţi. Şedinţele comitetului executiv pot fi convocate de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
    (3) Deciziile comitetului executiv se consemnează în registrul de decizii al comitetului executiv.

    ART. 31
(1)   Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în derularea contractelor şi îşi asumă obligaţii în numele acesteia. El reprezintă asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie împotriva unui proprietar care nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de asociaţie sau în procesele iniţiate de un proprietar care contestă o hotărâre a adunării generale a proprietarilor.
(2)   Preşedintele asociaţiei de proprietari supraveghează şi urmăreşte aplicarea hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor statutului şi acordului de asociere, precum şi aplicarea deciziilor comitetului executiv. Acesta, în funcţie de situaţie, poate propune comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă regulile, regulamentele, hotărârile şi deciziile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale şi statutare.

    ART. 32
    (1) Preşedintele asociaţiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli.
    (2) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv preşedintele asociaţiei de proprietari, răspund personal sau în solidar, după caz, în faţa legii şi a proprietarilor pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.

    ART. 33
    (1) Cenzorul sau comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) verifică legalitatea actelor şi documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor şi regulamentelor;
    b) verifică execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    c) verifică gestiunea financiar-contabilă;
    d) cel puţin o dată pe an, întocmeşte şi prezintă adunării generale rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri.
    (2) Cenzorul sau cenzorii aleşi ai asociaţiei de proprietari pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli.
    (3) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociaţiei de proprietari răspund personal sau în solidar, în faţa legii şi a proprietarilor, pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.

   ART. 34
    (1) Administrarea, întreţinerea, investiţiile şi reparaţiile asupra proprietăţii comune sunt în sarcina asociaţiei de proprietari.
    (2) Asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate şi autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra proprietăţii comune.

    CAP. V
    Administrarea în asociaţia de proprietari

    ART. 35
    (1) Pentru activitatea de administrare care include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie, asociaţia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator de imobile, fie poate încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate şi autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori care au ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract. Administratorilor de imobile li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 21 alin. (2) şi ale art. 22.
    (2) Persoanele fizice pot fi angajate prin încheierea unui contract individual de muncă, conform celor stabilite prin negociere directă.
    (3) Candidaţii pentru funcţia de administrator de imobile trebuie să prezinte comitetului executiv al asociaţiei de proprietari documentele solicitate, garanţiile profesionale şi materiale prevăzute de lege şi trebuie să nu fi suferit nicio condamnare.
    (4) Comitetul executiv adoptă decizii asupra cuantumului salariilor, al indemnizaţiilor şi al eventualelor premieri care se acordă personalului încadrat cu contract individual de muncă, precum şi asupra valorii şi a modalităţilor de contractare, în cazul în care administrarea clădirii este asigurată de persoane juridice, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli adoptat de adunarea generală a proprietarilor.
    (5) De asemenea, comitetul executiv decide şi asupra acordării unor drepturi băneşti membrilor asociaţiei de proprietari care desfăşoară activităţi lucrative folositoare acesteia, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli adoptat de adunarea generală a proprietarilor.

    ART. 36
    Administratorul, persoană fizică sau juridică, are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) prestarea serviciilor în mod profesional;
    b) gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor băneşti;
    c) efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;
    d) asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor cu privire la proprietatea comună;
    e) gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autorităţile publice. Obligaţiile cetăţeneşti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală a proprietarilor;
    f) îndeplinirea oricăror alte obligaţii expres prevăzute de lege.

    ART. 37
    Pentru lucrările privind proprietatea comună, administratorul, ţinând seama de preţ, durată de execuţie şi calitate, supune spre analiză, selecţie de oferte şi aprobare comitetului executiv al asociaţiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerinţele, în vederea executării lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 38
    Pentru protejarea intereselor proprietarilor şi ale asociaţiei de proprietari împotriva riscurilor aferente activităţii de administrare într-un condominiu, administratorii de imobile, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, pot încheia poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională. Asigurarea de răspundere civilă profesională nu acoperă riscurile cu privire la fraudă, înşelăciune, deturnare de fonduri înfăptuite cu bună-ştiinţă. Persoanele care nu au calitatea de administrator de imobile nu pot încheia poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională.
    ART. 39
    Proprietatea comună poate fi utilizată de către terţi, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, numai cu acordul majorităţii proprietarilor membri ai asociaţiei şi al proprietarilor direct afectaţi de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosinţă sau de concesiune.
    ART. 40
    Asociaţia de proprietari are obligaţia să ia măsuri cu privire la îmbunătăţirea confortului termic al clădirii.
    ART. 41
    Modificările constructive şi utilizarea în alte scopuri a unor părţi sau elemente de construcţie ale clădirii, cum ar fi: ancorarea de reclame pe pereţi, suspendarea de stâlpi, pereţi, scări interioare şi altele asemenea, se vor putea face numai pe baza deciziei comitetului executiv, cu acordul proprietarilor direct afectaţi şi, după caz, pe baza unui proiect tehnic întocmit de instituţii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum şi cu autorizaţia pentru executarea de lucrări, eliberate în condiţiile legii.
    ART. 42
    Schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă faţă de destinaţa iniţială, conform proiectului iniţial al clădirii cu locuinţe, se poate face numai cu avizul comitetului executiv şi cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării.
    ART. 43
    Pentru lucrări majore cu privire la exploatarea, întreţinerea, repararea, consolidarea, reabilitarea şi modernizarea proprietăţii comune, asociaţia de proprietari poate angaja, în numele proprietarilor şi cu semnătura lor individuală, credite bancare sau orice alte forme de creditare, conform prevederilor legale.
    ART. 44
    Pentru riscurile cu privire la proprietatea comună, asociaţia de proprietari, în numele proprietarilor asociaţi, poate încheia poliţe de asigurare.
    ART. 45
    (1) Anul fiscal al asociaţiei de proprietari este anul calendaristic.
    (2) Înainte de începutul următorului an fiscal şi pentru fiecare an fiscal ce urmează, comitetul executiv va pregăti şi va prezenta proprietarilor în adunarea generală un buget anual de venituri şi cheltuieli, suficient pentru a acoperi cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv fondurile necesare organizării şi funcţionării acesteia.
    (3) Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au obligaţia să aprobe şi un fond de reparaţii anual, necesar pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. Comitetul executiv va pregăti şi va prezenta adunării generale suma anuală necesară pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimentează în avans, în tranşe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari. Plăţile pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune se vor face din fondul de reparaţii. Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari pot aproba şi alte fonduri cu caracter special.
    (4) Asociaţia de proprietari poate deschide unul sau mai multe conturi la oricare unitate bancară, în condiţiile legii.
    ART. 46
    Toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari.
    ART. 47
    Cheltuielile asociaţiei de proprietari sunt următoarele:
    a) cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale;
    b) cheltuieli pe consumuri individuale;
    c) cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcţie de suprafaţa utilă a proprietăţii individuale;
    d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari;
    e) cheltuieli pe consumatori tehnici;
    f) cheltuieli de altă natură.
    ART. 48
    (1) Stabilirea şi repartizarea sumei care priveşte proprietatea comună ce revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului se fac proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună.
    (2) Cheltuielile efectuate de asociaţia de proprietari pentru plata unor servicii de utilităţi publice sau de altă natură, legate de proprietăţile individuale din condominiu şi care nu se facturează individual pe fiecare dintre acestea, se repartizează după acelaşi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu furnizorul respectivului serviciu.
    ART. 49
    (1) Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.
    (2) Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice.
    (3) Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli cu reparaţiile asupra proprietăţii comune sau alte cheltuieli de natură administrativă.
    ART. 50
    (1) Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.
    (2) Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxă de timbru.
    (3) Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă.
   ART. 51
    (1) Asociaţia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute.
    (2) Privilegiul se înscrie în registrul de publicitate imobiliară al judecătoriei, la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă. Privilegiul se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate.
    (3) Operaţiunile de publicitate imobiliară privitoare la privilegiul prevăzut la alin. (1) şi (2) sunt scutite de taxă de timbru.

    CAP. VII
    Raportul dintre administraţia publică locală şi centrală şi asociaţiile de proprietari

    ART. 52
    (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sprijină activitatea asociaţiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Consiliile locale organizează în cadrul aparatului propriu un compartiment specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari.
    ART. 53
    (1) Compartimentele specializate înfiinţate în cadrul autorităţii publice locale îndrumă şi sprijină proprietarii pentru a se constitui în asociaţii de proprietari.
    (2) Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea obligaţiilor locale ce le revin asupra proprietăţii comune.
    ART. 54
    (1) Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.
    (2) Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari.
    ART. 55
    Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, exercită controlul asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari.

    CAP. VIII
    Sancţiuni

    ART. 56
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) neluarea de către proprietari, de către asociaţia de proprietari sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă a clădirii şi a instalaţiilor comune aferente (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, de încălzire centrală, de preparare şi distribuire a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antenă colectivă, telefonie etc.) pe toată durata existenţei acestora;
    b) neîndeplinirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii comitetului executiv, cenzori, administrator de imobil;
    c) neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari;
    d) schimbarea de către proprietar a destinaţiei locuinţei fără autorizaţiile şi aprobările legale;
    e) modificarea aspectului proprietăţii comune, precum şi a elementelor constructive ale clădirii fără aprobările şi autorizaţiile legale;
    f) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către funcţionarii publici şi personalul angajat al autorităţilor publice locale şi centrale, inclusiv personalul regiilor ori al societăţilor furnizoare de servicii publice de utilităţi, dacă fapta nu a fost comisă în astfel de împrejurări încât să constituie infracţiune.
    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
    a) faptele prevăzute la lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
    b) fapta prevăzută la lit. d), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
    c) faptele prevăzute la lit. e) şi f), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
    (3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se aplică persoanelor fizice constatate vinovate, iar cea prevăzută la alin. (1) lit. f) funcţionarilor publici sau personalului angajat al autorităţilor publice, inclusiv personalului regiilor ori societăţilor furnizoare de servicii de utilităţi publice.
    (4) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege, făcută la sesizarea oricărei persoane interesate, precum şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se fac de către persoanele împuternicite de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, de primari sau de împuterniciţii acestora.
    ART. 57
    Prevederile art. 56 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IX
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 58
    (1) Instituţiile administraţiei publice locale ori centrale sau orice alte societăţi de stat, care deţin în proprietate apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în clădirile de locuinţe, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca oricare alt proprietar din condominiu şi au obligaţia să mandateze persoane fizice sau juridice pentru a colabora cu asociaţia de proprietari.
    (2) Raporturile juridice ale proprietarului, stabilite de comun acord cu chiriaşul, indiferent de statutul locuinţei, precum şi nerespectarea obligaţiilor contractuale de către chiriaş nu absolvă proprietarul de la obligaţiile sale faţă de asociaţia de proprietari prevăzute în prezenta lege.
    ART. 59
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Justiţiei vor elabora şi supune spre adoptare Guvernului normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor acesteia.
    ART. 60
    Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 61
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 35 alin. 3, art. 35^1, art. 36, art. 64, art. 69 şi anexa nr. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Bucureşti, 6 iulie 2007.
Nr. 230.

duminică, 8 iulie 2012
Ordin 343_Normă tehnică din 13/07/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 20/07/2010

privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Prevederile prezentei norme tehnice se aplică în condominiile care sunt alimentate cu energie termică în sistem centralizat, având instalaţiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scări a acestuia, dacă sunt îndeplinite condiţiile de montare şi utilizare a repartitoarelor de costuri prezentate în actele normative în vigoare.
   (2) Prezenta normă tehnică se aplică şi la repartizarea consumurilor de energie termică înglobată în apa caldă, energie termică pentru încălzire şi combustibil utilizat în condominiile care au centrale termice locale.
   (3) Contoarele de energie termică individuale montate la nivel de apartament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri.
   (4) Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termică la nivel de apartament se pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare ANRSC.
   (5) Repartizarea costurilor pentru încălzire utilizând indicaţiile repartitoarelor de costuri efectuate de către persoane fizice sau juridice neautorizate atrage nulitatea de drept a repartizării, respectiv a cotelor de încălzire ce revin proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie şi nu constituie o bază legală pentru determinarea consumului în vederea stabilirii cuantumului ajutorului lunar pentru încălzire acordat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
   (6) În cazul în care repartizarea s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor în vigoare, cuantumul ajutorului lunar pentru încălzire se face pe baza unei repartizări care nu ţine cont indicaţiile repartitoarelor de costuri pentru încălzire.
   (7) Dacă în perioada de exploatare a repartitoarelor de costuri nu mai este îndeplinit procentul de contorizare stabilit de actele normative în vigoare, ca urmare a renunţării unor proprietari la repartizarea consumurilor pe baza repartitoarelor de costuri, aceste spaţii sunt considerate fără repartitoare, unităţile de consum alocate pentru aceste spaţii calculându-se conform prevederilor prezentei norme tehnice.

   Art. 2. - Prezenta normă tehnică a fost elaborată pe baza următoarelor principii:
   a) asigurarea unei repartizări echitabile a energiei termice înregistrate de contorul de la branşament între proprietarii din condominiu;
   b) "beneficiarul plăteşte" - proprietarul care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv de energia termică consumată în condominiu trebuie să participe cu o cotă-parte la achitarea acesteia;
   c) protecţiei consumatorilor din condominiu;
   d) răspunderii la cerinţele şi necesităţile de interes şi utilitate publică;
   e) utilizării eficiente a resurselor energetice;
   f) transparenţei modului de repartizare a energiei termice între proprietarii condominiului.
   Art. 3. - În sensul prezentei norme tehnice, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:
   1. agent termic sau purtător de energie termică - fluidul utilizat pentru acumularea, transportul şi transferul energiei termice;
   2. apartament - partea dintr-un condominiu destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu cota-parte din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară;
   3. apă caldă - apa încălzită în instalaţiile furnizorului de energie termică utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare;
   4. autoritate de reglementare competentă - ANRSC - instituţie publică de interes naţional;
   5. autorizaţie - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcţiune, a modifica, a repara şi a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
   6. branşament - partea din reţeaua de distribuţie, care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri;
   7. branşament termic - partea din reţeaua publică de distribuţie a agentului termic care face legătura dintre reţeaua publică şi reţeaua interioară a unui utilizator de energie termică;
   8. coloană de distribuţie - conductă aparţinând reţelei de distribuţie interioare a energiei termice care alimentează corpurile de încălzire, fiind amplasată pe proprietatea individuală sau comună;
   9. coloană de încălzire - conductă aparţinând reţelei de distribuţie interioare a energiei termice, proiectată şi montată în vederea asigurării încălzirii incintelor aparţinând proprietăţii individuale sau comune;
   10. condominiu - imobil, bloc de locuinţe, clădire - proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;
   11. contor de branşament - mijloc de măsurare, supus controlului metrologic, montat la branşament, la limita proprietăţii utilizatorului, utilizat la facturarea cantităţilor furnizate, pe baza înregistrărilor acestuia;
   12. contor de apartament - contorul de energie termică montat la nivel de apartament, utilizat ca repartitor de costuri în cadrul unui condominiu;
   13. factor de amplasare - mărime adimensională utilizată la repartizarea costurilor pe baza înregistrării repartitoarelor de costuri ale căldurii, determinată în funcţie de:
   a) amplasarea incintelor faţă de punctele cardinale;
   b) amplasarea incintelor pe orizontala şi verticala condominiului;
   14. factor de amplasare ponderat - factorul de amplasare utilizat în cazul folosirii contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament ca repartitoare de costuri;
   15. factor de evaluare global - mărime adimensională utilizată la transformarea valorilor afişate de repartitoarele de costuri pentru încălzire într-o formă adecvată calculului consumului de energie termică în funcţie de:
   a) puterea termică nominală a corpului de încălzire stabilită în condiţii de referinţă - K(Q);
   b) modificarea puterii termice a corpului de încălzire în condiţiile în care temperatura aerului din incintă este mai mică decât temperatura aerului din condiţiile de referinţă, în cazul repartitoarelor electronice de costuri cu un singur senzor de măsură - K(T);
   c) diferenţa dintre temperatura măsurată cu sondele de temperatură şi temperatura reală a corpului de încălzire şi a aerului, pentru diferite tipuri de suprafeţe de transfer de căldură - K(C);
   16. factor de conversie - mărime adimensională folosită la conversia valorii afişate de un repartitor de costuri pentru încălzire în valori adecvate pentru repartizarea costurilor pentru energia termică, determinat, pentru fiecare combinaţie corp de încălzire-repartitor de costuri- incintă, ca produs între factorul de evaluare global şi factorul de amplasare prevăzut în anexa nr. 1;
   17. factor de recalculare1 - mărime adimensională utilizată pentru recalcularea suprafeţei utile a apartamentului luat în calcul la repartizarea energiei termice în cazul în care corpul/corpurile de încălzire este/sunt modificat(e) faţă de soluţia de proiect, fără ca prin aceasta să se modifice cota indiviză. Se determină cu relaţia:
   

    în care:
    S^PRO(ET) - suprafaţa echivalentă termic de proiect a corpului de încălzire exprimată în m2;
    S^MOD(ET) - suprafaţa echivalentă termic modificată a aceluiaşi corp de încălzire exprimată în m2;
    ___________
   1 Conform recomandării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor.

   18. furnizor de energie termică - operatorul care asigură în baza unui contract vânzarea energiei termice către utilizatori/consumatori şi încasarea contravalorii acesteia;
   19. instalaţii de utilizare a energiei termice - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care consumă/utilizează energia termică;
   20. instalaţii de utilizare a apei calde - totalitatea instalaţiilor prin care se consumă/utilizează apă caldă;
   21. prestator - persoana juridică autorizată de autoritatea de reglementare competentă, care furnizează, montează şi/sau exploatează repartitoare de costuri şi care răspunde de corectitudinea alegerii, montării şi funcţionării acestora, precum şi, după caz, a repartizării consumurilor individuale de energie termică;
   22. proprietate individuală - apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, parte dintr-o clădire, destinată locuirii sau altor activităţi, care împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună constituie o unitate de proprietate imobiliară;
   23. proprietate comună - toate părţile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
   24. repartitor de costuri - aparatul ale cărui indicaţii sunt adimensionale din fabricaţie sau sunt considerate ca având indicaţiile exprimate în unităţi adimensionale, în cazul contoarelor utilizate ca repartitoare de costuri, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul stabilirii:
   a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;
   b) energiei termice conţinute în apa caldă;
   25. repartitor comun - repartitor montat pe unul sau mai multe elemente de încălzire aparţinând proprietăţii comune, utilizat la determinarea prin calcul a consumurilor pentru părţile comune şi a consumurilor elementelor de încălzire din proprietatea individuală pe care nu se poate monta, din punct de vedere funcţional, un organ de reglare;
   26. repartizare a costurilor - totalitatea activităţilor şi acţiunilor desfăşurate de o persoană juridică autorizată în scopul repartizării costurilor pe proprietăţi individuale din imobilele tip condominiu;
   27. suprafaţa utilă a apartamentului - suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor, aşa cum este înscrisă în actul de proprietate sau în contractul de vânzare-cumpărare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu cuprinde: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, dacă în acestea nu s-au montat corpuri de încălzire;
   28. unitate de calcul - ansamblul format dintr-un contor de energie termică şi repartitoarele de costuri aferente, montate în instalaţia de utilizare a energiei termice şi/sau a apei calde alimentată exclusiv prin acel contor;
   29. unitate de consum - mărime adimensională utilizată la stabilirea consumului de energie termică, determinată după caz:
   a) ca diferenţă a indecşilor înregistraţi de un repartitor de costuri sau de un contor de energie termică montat la nivel de apartament, corectată, după caz, prin aplicarea unor coeficienţi de corecţie;
   b) prin calcul;
   c) pe bază de baremuri.

   CAPITOLUL II
  Repartizarea consumurilor de încălzire

   Art. 4. - Cantitatea de energie termică repartizată fiecărui proprietar se stabileşte ca sumă între consumul individual şi cota-parte din consumul comun dintr-o unitate de calcul.
   Art. 5. - (1) Valorile citite la fiecare repartitor de costuri se trec într-un tabel care va cuprinde datele prevăzute la art. 25 alin. (3), cu excepţia, în cazul citirii de la distanţă, a celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. g) şi h).
   (2) Prestatorul are obligaţia de a centraliza datele şi de a face verificări privind corectitudinea datelor citite cel puţin trimestrial, dar obligatoriu cu ocazia verificării anuale a repartitoarelor de costuri. În cazul în care în urma verificării datelor se constată că acestea nu corespund realităţii, prestatorul va recalcula repartizarea, cheltuielile legate de recalculare recuperându-se de la asociaţia de proprietari/locatari.
   (3) Apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie este considerat fără repartitoare de costuri în următoarele cazuri:
   a) când nu sunt montate repartitoare de costuri;
   b) când proprietarul renunţă la repartitoarele de costuri;
   c) când se constată violarea sigiliilor aplicate repartitoarelor sau robinetelor, modificarea ori înlocuirea corpului de încălzire, modificarea poziţiei de montare a repartitorului de costuri sau orice alte acţiuni care pot conduce la denaturarea corectitudinii datelor înregistrate de repartitorul de costuri. Consumul pe perioada dintre verificarea anterioară şi cea curentă se recalculează conform prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a), în care coeficientul k(NC) are valoarea de 1,35 pentru apartamente şi 3 pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. Recalcularea nu are ca efect stingerea obligaţiilor care au luat naştere anterior momentului recalculării;
   d) după împlinirea a 3 luni în care proprietarul nu permite citirea şi/sau verificarea repartitoarelor. Consumul pe această perioadă se recalculează pe cheltuiala proprietarului;
   e) când proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistrează valori ale căror erori de măsură le depăşesc pe cele admise de producător.
   (4) Dacă la verificarea anuală a repartitoarelor, efectuată de prestator, sau la orice verificare efectuată în perioada de încălzire se constată deficienţe în funcţionarea repartitorului, care nu se datorează unei intervenţii neautorizate, unităţile de consum necorectate aferente acestui repartitor se iau ca medie a unităţilor de consum necorectate de pe verticala incintei respective, pe perioada de la ultima verificare şi cea curentă, la care se aplică factorul de conversie pentru corpul de încălzire în cauză. În cazul în care proprietarul/utilizatorul refuză înlocuirea repartitorului, se aplică prevederile alin. (3) lit. e).
   Art. 6. - (1) Dacă proprietarul apartamentului sau al spaţiului cu altă destinaţie nu poate asigura accesul pentru citirea repartitoarelor în perioada stabilită pentru prelevarea datelor, unităţile de consum aferente repartitoarelor din acea proprietate se iau ca fiind cele corespunzătoare unei citiri anterioare, unei perioade similare sau cum s-a convenit în contract, urmând ca regularizarea să se facă luna următoare sau cu ocazia verificării anuale prin citirea memoriei repartitorului şi recalcularea repartizării pentru fiecare lună în parte pentru care s-au aproximat consumurile. Repartitoarele de costuri aflate în exploatare trebuie să aibă posibilităţi de memorare a datelor lunare pe o perioadă de minimum 12 luni.
   (2) La estimarea consumului, unităţile de consum alocate fiecărui spaţiu în condiţiile alin. (1) trebuie alese astfel încât la calculul de repartizare consumul de energie termică specific unei unităţi de consum (Kcal/unitate) să fie aproximativ egal cu cel dintr-o lună în care nu au existat unităţi de consum estimate. Costurile legate de regularizări se suportă conform clauzelor contractuale.
   Art. 7. - (1) Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă se realizează de acelaşi prestator care efectuează montajul, respectiv exploatarea celorlalte repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul.
   (2) Exploatarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire se poate realiza şi de către un alt titular de autorizaţie decât cel cu care este încheiat contractul, în cazul în care titularului i-a fost suspendată sau retrasă autorizaţia. Preluarea obligaţiilor contractuale, temporar sau definitiv, poate fi făcută numai de către un prestator desemnat de autoritatea competentă.
   (3) Determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire din apartamente, din cele cu altă destinaţie şi din spaţiile comune, a coloanelor de distribuţie şi încălzire, precum şi a conductelor de distribuţie ce se găsesc în aval de contor este obligaţia prestatorului, care va folosi datele din cartea tehnică a construcţiei, relevee în teren, precum şi calcule de verificare conform normativelor aplicabile, după caz.
   (4) Starea, materialul, grosimea şi modul de izolare a conductelor şi coloanelor din reţeaua de distribuţie interioară se stabilesc de către prestator împreună cu asociaţia de proprietari/locatari.
   (5) Suprafaţa echivalentă termic a conductelor de distribuţie, aşa cum acestea se regăsesc în teren cu sau fără izolaţie termică, a coloanelor şi a tuturor corpurilor de încălzire se determină de prestatorul care exploatează sistemele de repartizare a costurilor.

   SECŢIUNEA 1
  Stabilirea şi repartizarea consumurilor comune de energie
termică pentru încălzire în cazul distribuţiei verticale

   Art. 8. - (1) Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun dintr-un condominiu se stabileşte proporţional cu indicaţiile unuia sau mai multor repartitoare comune.
   (2) Numărul total de unităţi de consum aferent părţilor comune se determină cu relaţia:
   

IMAGINE 2

    în care:
    n(PC) - numărul de unităţi aferente părţilor comune;
    K(Q) (PC) - factorul de evaluare cu puterea termică corespunzătoare suprafeţei echivalente termic S^tot(PC);
    n(R) (PC) - numărul de unităţi înregistrat de repartitorul comun montat în instalaţia aferentă părţilor comune;
    K(C) (PC) - factorul de evaluare de cuplaj termic aferent corpului de încălzire, coloanei sau conductei aparţinând instalaţiei de distribuţie comune pe care s-a montat repartitorul de costuri comun.
   (3) Suprafaţa echivalentă termic S^tot(PC) se calculează cu relaţia:
   

IMAGINE 3

    în care:
    S(pc) (cc) - suprafaţa echivalentă termic totală a corpurilor de încălzire aflate în proprietatea comună (casa scării, uscătorii, spălătorii, boxe etc.);
    S(pc) (cd) - suprafaţa echivalentă termic totală a conductelor de distribuţie, izolate sau neizolate, cuprinse între contorul de energie termică şi coloanele de distribuţie;
    S(pc) (cl) - suprafaţa echivalentă termic a tuturor coloanelor de distribuţie din condominiu care traversează spaţiile comune. Nu se iau în considerare coloanele care trec prin proprietăţile individuale şi nici conductele de aerisire.
   (4) Cu excepţia cazurilor în care repartitorul comun se montează pe un corp de încălzire, acesta va fi montat pe conducta sau coloana de distribuţie străbătută de agentul termic care intră în condominiu reprezentând conducta de tur.
   (5) Cheltuielile necesare montării şi exploatării repartitorului comun se suportă de toţi proprietarii din condominiu, inclusiv de cei care sunt deconectaţi de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, proporţional cu cota indiviză.
   Art. 9. - Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun în imobilele de tip condominiu, indiferent dacă pentru individualizarea costurilor se utilizează repartitoare de costuri sau contoare de energie termică individuale la nivel de apartament, se repartizează proporţional cu cota indiviză şi se achită de toţi proprietarii din cadrul condominiului, indiferent dacă sunt sau nu racordaţi la sistemul centralizat de distribuţie a energiei termice.
   Art. 10. - Cota procentuală din cantitatea totală de energie termică pentru încălzire aferentă părţilor comune se determină cu relaţia:
   

IMAGINE 4

    în care:
    n(PC) - numărul de unităţi de consum alocate părţilor comune, determinate conform art. 8 alin. (2);
    n^i(CAL) - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului "i" care are repartitor montat pe corpul de încălzire, determinate conform art. 14;
    n^i(CÎ) - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului "i" determinate conform art. 15 lit. a) sau b), pentru apartamentele situate pe aceeaşi verticală, la care încălzirea se asigură prin coloane de încălzire indiferent dacă la apartamentul situat la parter şi/sau la ultimul etaj încălzirea se realizează printr-un corp de încălzire sau coloane de încălzire;
    n^i(CD) - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului "i" prin care trec coloane de distribuţie, determinate conform art. 16 alin. (3);
    n^i(NC) - numărul total de unităţi de consum alocate corpurilor de încălzire din spaţiul "i", care se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3), se face conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), după caz.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Repartizarea consumurilor comune de energie termică
pentru încălzire în cazul distribuţiei orizontale

   Art. 11. - Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun se stabileşte ca diferenţă între cantitatea totală de energie termică determinată pe baza contorului de branşament şi suma indicaţiilor contoarelor de energie termică individuale montate la nivel de apartament şi se calculează cu relaţia:
   

IMAGINE 5

    în care:
    Q(T) (PC) - cantitatea totală de energie termică aferentă părţii comune, exprimată în MWh;
    Q^tot - cantitatea totală de energie termică înregistrată de contorul de energie termică montat la branşamentul termic, exprimată în MWh;
    Q^i - cantitatea de energie termică înregistrată de contorul individual de energie aferent apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie "i" din totalul de "n" spaţii din cadrul unităţii de calcul, exprimată în MWh.
   Art. 12. - Repartizarea energiei termice aferente părţilor comune se efectuează proporţional cu cota indiviză conform art. 23 alin. (1).

   SECŢIUNEA a 3-a
  Determinarea şi repartizarea consumurilor individuale
de energie termică pentru încălzire în cazul distribuţiei verticale

   Art. 13. - Repartizarea cantităţii totale de energie termică într-o unitate de calcul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie aflat în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice se realizează proporţional cu numărul de unităţi de consum determinate în funcţie de indicaţiile repartitoarelor de costuri şi/sau calculate pentru acele instalaţii pe care nu sunt montate repartitoare de costuri.
   Art. 14. - Numărul total de unităţi de consum aferent fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie care are montate repartitoare de costuri se determină cu relaţia:
   

IMAGINE 6

    în care:
    n^i(CAL) - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului "i" care are repartitoare de costuri pentru încălzire;
    n^j(CAL) - numărul de unităţi de consum indicate de repartitorul de costuri montat pe corpul de încălzire din incinta "j";
    K^j(C CAL) - factorul de evaluare a cuplajului termic ce caracterizează repartitorul şi corpul de încălzire, din incinta "j", pe care acesta este montat;
    K^j(a) - factorul de amplasare aferent incintei "j" în care este amplasat corpul de încălzire. Factorul de amplasare are valoarea unu în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ ori pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, indiferent de deţinător sau utilizator;
    K^j(Q CAL) - factorul de evaluare cu puterea termică a corpului de încălzire amplasat în incinta "j", pe care este montat repartitorul;
    i - numărul apartamentului care are repartitoare de costuri;
    j - numărul spaţiului din apartamentul "i" care are repartitor de costuri montat pe corpul de încălzire.
   Art. 15. - Numărul total de unităţi de consum aferent fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, de pe aceeaşi verticală în care rolul corpurilor de încălzire este asigurat de coloane de încălzire, cum ar fi băi, bucătării, WC de serviciu sau altele asemenea, se determină astfel:
   a) în cazul în care la parter şi/sau la ultimul etaj este amplasat un corp de încălzire pe care este montat un repartitor de costuri pentru încălzire, cu relaţia:
   

IMAGINE 7

    în care:
    n^i(CÎ) - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului "i" care are coloane de încălzire, respectiv corp de încălzire;
    j - numărul spaţiului din apartamentul "i" care are coloane de încălzire sau, după caz, corp de încălzire;
    n(UE) - numărul de unităţi de consum indicate de repartitorul montat pe corpul de încălzire aflat la parter sau ultimul etaj;
    K^j(QCÎ) - factorul de evaluare aferent puterii termice corespunzătoare suprafeţei echivalente termic a coloanelor de încălzire, respectiv a corpului de încălzire, amplasat în incinta "j", pe care este montat repartitorul;
    K^j(a) - factorul de amplasare aferent încăperii "j" în care se află coloanele de încălzire. Factorul de amplasare are valoarea unu pentru apartamentele utilizate de persoane juridice pentru activităţi specifice operatorilor economici ori pentru spaţiile cu altă destinaţie, indiferent de deţinător sau utilizator;
    K(C UE) - factorul de evaluare K(C) aferent repartitorului de costuri montat pe corpul de încălzire;
   b) în cazul în care pe verticala respectivă nu există un corp de încălzire la parter sau la ultimul etaj ori dacă acesta există şi nu este montat un repartitor de costuri pe acesta, cu relaţia:
   

IMAGINE 8

    în care:
    K^j(Q CÎ) - factorul de evaluare cu puterea termică aferentă suprafeţei echivalente termic a coloanelor de încălzire sau a corpului de încălzire din încăperea "j";
    n(R PC) şi K(C PC) au semnificaţiile de la art. 8 alin. (2);
    i - numărul apartamentului care are spaţii cu coloane de încălzire sau corp de încălzire la parter ori ultimul etaj;
    j - numărul spaţiului din apartamentul "i" care are coloane de încălzire sau corp de încălzire.
   Art. 16. - (1) Cantitatea de energie termică aferentă consumului individual, provenită din aportul de căldură adus de coloanele de distribuţie ce traversează apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie, se repartizează proporţional cu numărul de unităţi de consum alocate acestora.
   (2) Alocarea unităţilor de consum se realizează proporţional cu indicaţiile repartitorului comun şi cu suprafaţa echivalentă termic a coloanelor de distribuţie tur şi retur, aşa cum acestea se regăsesc în teren, cu sau fără izolaţie, aplicându-se factorii de amplasare.
   (3) Numărul total de unităţi de consum aferent fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie străbătut de coloane de distribuţie se determină cu relaţia:
   

IMAGINE 9

    în care:
    n^i(CD) - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului "i" prin care trec coloanele de distribuţie;
    K^j(Q CD) - factorul de evaluare cu puterea termică aferentă suprafeţei echivalente termic a coloanelor din încăperea "j";
    n(R PC) şi K(C PC) au semnificaţiile de la art. 8 alin. (2);
    K^j(a) - are semnificaţia şi se aplică în condiţiile stabilite la art. 15 lit. a);
    i - numărul apartamentului prin care trec coloanele de distribuţie;
    j - numărul spaţiului din apartamentul "i" prin care trec coloanele de distribuţie.
   (4) În cazul apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie în care coloanele de distribuţie sunt utilizate numai pentru aerisirea instalaţiei fără ca prin acestea să circule, în mod normal, agent termic pentru încălzire, numărul de unităţi de consum alocate acestor coloane, conform alin. (3), este zero.
   Art. 17. - (1) Numărul total de unităţi de consum aferent fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, alimentat din reţeaua internă de distribuţie a agentului termic, care sunt considerate ca fiind fără repartitoare de costuri conform art. 5 alin. (3), se determină proporţional cu suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spaţiul fără repartitoare ori, în lipsa acesteia, cu suprafaţa utilă a apartamentului. Unităţile de consum alocate se corectează cu factorii de amplasare.
   (2) Calculul numărului de unităţi alocate apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie se face astfel:
   a) în cazul în care se cunoaşte suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate, numărul de unităţi de consum aferente fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, cu relaţia:
   

IMAGINE 10

    în care:
    n^i(NC) - numărul de unităţi de consum alocate pentru corpurile de încălzire din spaţiului "i" care nu are montate repartitoare de costuri;
    R(max) - valoarea cea mai mare a raportului dintre numărul de unităţi de consum înregistrate de un repartitor de costuri din unitatea de calcul, corectate cu factorii K^i(Q) şi K(C) aferenţi, şi suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire pe care este montat acest repartitor, exprimată în unităţi de consum/m2;
    SET^j - suprafaţa echivalentă termic aferentă corpului de încălzire "j" din spaţiul fără repartitoare de costuri "i", exprimată în m2;
    K^j(a) - factorul de amplasare aferent încăperii în care se află corpul de încălzire "j" din spaţiul fără repartitoare de costuri "i". Valoarea factorului de amplasare în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ sau pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, indiferent de deţinător sau utilizator, este unu;
    k(NC) - coeficient de corecţie având valoarea 1,1 pentru apartamente şi 1,3 pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
    i - numărul apartamentului care nu are montate repartitoare de costuri;
   b) în cazul în care nu se cunoaşte suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate şi prestatorul poate face dovada că inventarierea corpurilor de încălzire nu se datorează culpei sale, numărul de unităţi de consum aferente fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, cu relaţia:
   

IMAGINE 11

    în care:
    k(NC) - coeficient de corecţie, având valoarea de 1,1 pentru apartamente şi 1,3 pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
    R^max(j) - cea mai mare valoare a raportului dintre numărul de unităţi de consum, corectate cu factorul de conversie, înregistrate de repartitoarele de costuri din cadrul unui apartament "j", şi suprafaţa utilă a acelui spaţiu, exprimată în unităţi de consum/m2;
    S^i(U) - suprafaţa utilă a apartamentului "i", exprimată în m2;
   c) în cazul în care nu se cunoaşte suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate şi prestatorul nu poate face dovada că inventarierea corpurilor de încălzire nu se datorează culpei sale, numărul de unităţi de consum aferente fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, cu relaţia:
   

IMAGINE 12

    în care:
    k - coeficientul de corecţie, având valoarea de 1,35 pentru apartamente şi 3 pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
    R^max(j) - cea mai mare valoare a raportului dintre numărul de unităţi de consum, corectat cu factorul de conversie, înregistrat de un repartitor de costuri din cadrul unui apartament "j", şi suprafaţa utilă a spaţiului în care este montat, exprimată în unităţi de consum/m2;
    K^j(rec) - factorul de recalculare aferent apartamentului "j" care a înregistrat cel mai mare raport unităţi de consum/suprafaţă utilă, aşa cum acesta este definit la art. 3 pct. 17;
    S^i(U) - suprafaţa utilă a apartamentului "i", exprimată în m2.
   Art. 18. - Numărul total de unităţi de consum aferente unui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie se determină cu relaţia:
   

IMAGINE 13

    în care:
    n^i(CAL) - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului "i" care are repartitor montat pe corpul de încălzire, determinat conform art. 14;
    n^i(NC) - numărul total de unităţi de consum alocate corpurilor de încălzire din spaţiul "i" care nu are montate repartitoare de costuri, determinat conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), după caz;
    n^i(CÎ) - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului "i" care are în loc de corpuri de încălzire coloane de încălzire sau corp de încălzire montat la parter ori la ultimul etaj şi este amplasat pe aceeaşi verticală a condominiului, determinat conform art. 15 lit. a) sau b), după caz;
    n^i(CD) - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului "i" prin care trec coloane de distribuţie, determinat conform art. 16 alin. (3).
   Art. 19. - (1) Cantitatea totală de energie termică pentru încălzire ce revine fiecărui proprietar se calculează cu relaţia:
   

IMAGINE 14

    în care:
    Q^i(PC) - cantitatea de energie termică aferentă părţilor comune ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie, calculată conform alin. (2), exprimată în MWh;
    Q^i(IND) - cantitatea de energie termică consumată în apartament sau în spaţiul cu altă destinaţie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spaţiu, calculată conform alin. (3), exprimată în MWh.
   (2) Cota-parte din cantitatea totală de energie termică aferentă părţilor comune, ce revine proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spaţiilor cu altă destinaţie, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice, se determină cu relaţia:
   

IMAGINE 15

    în care:
    K(PC) - cota procentuală din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun, stabilită conform art. 10;
    Q(tot) - cantitatea totală de energie termică pentru încălzire, aferentă unităţii de calcul, conform facturii furnizorului, exprimată în MWh;
    Z^i - cota indiviză aferentă apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie "i";
    Q^i(PC) - cantitatea de energie termică aferentă părţilor comune, ce revine proprietarului ori utilizatorului apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie, exprimată în MWh.
   (3) Cantitatea de energie termică consumată în apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie, ce revine proprietarului ori utilizatorului acestui spaţiu, se determină cu relaţia:
   

IMAGINE 16

    în care:
    K(PC) şi Q^tot au semnificaţiile de la alin. (2);
    n^i(TOT) se calculează conform art. 18.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Stabilirea şi repartizarea consumurilor individuale de energie
termică pentru încălzire în cazul distribuţiei orizontale

   Art. 20. - (1) Determinarea cantităţilor de energie termică pentru încălzire în cazul distribuţiei pe orizontală prin intermediul contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament se poate realiza numai dacă toţi proprietarii apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie din condominiu au montate astfel de contoare.
   (2) Se interzice repartizarea cantităţilor de energie termică în cazul în care numai o parte din proprietari au montate contoare de energie termică la nivel de apartament sau dacă în condominiu sunt montate repartitoare de costuri de căldură.
   (3) Consumurile înregistrate de contoarele de energie termică individuale montate la nivel de apartament nu pot face obiectul contractului de furnizare a energiei termice, acestea fiind utilizate ca repartitoare de costuri. Prestatorul autorizat pentru montarea contoarelor de energie termică utilizate ca repartitoare de costuri are obligaţia, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de montare, să informeze în scris proprietarii apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie despre această situaţie.
   Art. 21. - Valorile măsurate de contoarele de energie termică montate la nivel de apartament se iau în calcul fără a ţine cont de unităţile de măsură, cu excepţia calculării consumului aferent părţilor comune conform prevederilor art. 11.
   Art. 22. - (1) Consumul individual aferent apartamentelor se repartizează proporţional cu indicaţiile contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament, la care se aplică factorul de amplasare ponderat, calculat cu relaţia:
   

IMAGINE 17

    în care:
    K^i(a) - factorul de amplasare aferent incintei "i" în care este montat corpul de încălzire. Valoarea factorului de amplasare în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ ori pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, indiferent de deţinător sau utilizator, este unu;
    S(i) - suprafaţa camerei "i" în care este montat corpul de încălzire, exprimată în m2.
   (2) Numărul de unităţi de consum alocate fiecărui apartament aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane fizice ori juridice, dotat cu contoare de energie termică pentru încălzire, se determină cu relaţia:
   

IMAGINE 18

    în care:
    n^i(AP) - numărul de unităţi de consum aferente apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie "i" pe baza cărora se realizează repartizarea;
    n^i(CON) - numărul de unităţi de consum indicate de contorul de energie termică individual montat la nivel de apartament ori spaţiu cu altă destinaţie, aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane fizice ori juridice.
   Art. 23. - (1) Cota-parte din cantitatea totală de energie termică aferentă părţilor comune, ce revine proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spaţiilor cu altă destinaţie, persoane fizice sau juridice, se determină cu relaţia:
   

IMAGINE 19

    în care:
    Q^i(PC) - cantitatea de energie termică aferentă părţilor comune ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului ori spaţiului cu altă destinaţie, exprimată în MWh;
    Q(T PC) - are semnificaţia de la art. 11;
    Z^i - cota indiviză aferentă spaţiului "i".
   (2) Cota-parte din cantitatea totală utilizată pentru încălzirea apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie aflate în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice se determină cu relaţia:
    

IMAGINE 20

    în care:
    Q^tot - cantitatea totală de energie termică măsurată de contorul de energie termică aferent unităţii de calcul, exprimată în MWh.
   (3) Cantitatea totală de energie termică ce se repartizează apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie se determină cu relaţia:
   

IMAGINE 21

    în care:
    Q^i(PC) şi Q^i(IND) se calculează conform relaţiilor de la alin. (1), respectiv (2).

   CAPITOLUL III
  Repartizarea energiei termice înglobate în apa caldă de consum

   Art. 24. - Cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă de consum, ce se repartizează fiecărui proprietar, se stabileşte ca sumă între cota-parte din consumul comun şi cel individual aferent unităţii de calcul.
   Art. 25. - (1) Citirea indecşilor repartitoarelor de costuri pentru apă caldă se face de reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari sau de prestator, împreună cu proprietarul apartamentului ori spaţiului cu altă destinaţie, concomitent cu citirea indecşilor repartitoarelor de costuri pentru apă caldă montate în instalaţiile comune de utilizare.
   (2) Citirea indecşilor se efectuează cu 3 zecimale. Unităţile de consum corespund valorii cifrei celei mai nesemnificative a decadei marcate cu culoare neagră sau a cadranului cu factorul de multiplicare x 1, iar submultiplii sunt cei marcaţi cu culoare roşie, poziţionaţi după semnul de virgulă sau pe cadranele cu factorii de multiplicare x 0,1, x 0,01 x 0,001.
   (3) Valorile citite la fiecare repartitor se trec într-un tabel care va cuprinde:
   a) data;
   b) numărul apartamentului sau denumirea spaţiului comun;
   c) numele proprietarului;
   d) seria repartitorului;
   e) locul de montaj al repartitorului;
   f) valorile indecşilor;
   g) starea sigiliilor personalizate de unică folosinţă;
   h) semnătura de confirmare a proprietarului/utilizatorului.
   (4) În cazul în care culegerea datelor indicate de repartitoarele de costuri pentru apă caldă se realizează de la distanţă, nu este necesară întocmirea tabelului prevăzut la alin. (3), proprietarul apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie fiind înştiinţat în prealabil asupra zilei în care se efectuează citirea.
   (5) Periodic se vor face verificări privind starea instalaţiei sanitare interioare la apartamentele şi spaţiile cu altă destinaţie, astfel încât să nu existe pierderi de apă la instalaţiile de utilizare.
   Art. 26. - (1) Citirea se poate realiza şi numai de către proprietar, dar în aceeaşi zi în care se fac şi restul citirilor, caz în care reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, respectiv prestatorul au obligaţia de a centraliza datele şi de a face verificări cel puţin trimestrial privind corectitudinea datelor transmise.
   (2) Apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie este considerat fără repartitoare de costuri pentru apă caldă atunci când:
   a) nu sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă;
   b) proprietarul renunţă la repartitoarele de costuri pentru apă caldă;
   c) se constată violarea sigiliilor chiar şi numai la unul dintre repartitoarele de costuri pentru apă caldă. Perioada considerată ca fiind fără repartitor este de la verificarea anterioară şi până la punerea în funcţiune a repartitorului, iar consumul pe această perioadă se recalculează pe cheltuiala proprietarului, luând în calcul un număr de unităţi de calcul stabilite conform prevederilor art. 28 alin. (3);
   d) timp de 3 luni proprietarul nu permite citirea şi/sau verificarea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă; consumul pentru această perioadă se recalculează conform prevederilor lit. c), pe cheltuiala proprietarului;
   e) proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri pentru apă caldă în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistrează valori a căror erori de măsură depăşesc clasa de exactitate a repartitorului;
   f) consumul de apă caldă este sub cantitatea zilnică/locuitor stabilită de Ministerul Sănătăţii pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale şi preparării hranei.
   Art. 27. - Dacă din motive întemeiate proprietarul apartamentului nu poate efectua citirea sau nu poate asigura accesul în perioada stabilită pentru citirea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă, se ia în considerare consumul aferent citirii anterioare ori unei perioade similare, urmând ca regularizarea să se facă luna următoare sau la o dată stabilită de comitetul executiv al asociaţiei, în funcţie de situaţia concretă existentă.
   Art. 28. - (1) În cazul în care apa caldă este utilizată în spaţiile cu destinaţie de spălătorie special amenajate în acest sens, asociaţia de proprietari/locatari, prin intermediul administratorului, va ţine o evidenţă a unităţilor de consum înregistrate de repartitorul de costuri pentru apă caldă montat în acest spaţiu, n^i(SPAL), pentru fiecare membru al asociaţiei, iar la cheltuielile aferente fiecărui proprietar se adaugă consumul individual ce îi revine acestuia ca urmare a utilizării apei calde la spălătorie.
   (2) Pentru perioada în care repartitorul de costuri pentru apă caldă din spălătorie a fost indisponibil, indiferent de cauză, sau în lipsa acestuia, unităţile de consum atribuite fiecărui proprietar care a utilizat spălătoria, n^i(SPAL), vor fi de 0,150 unităţi de consum/zi.
   (3) Pentru apartamente considerate fără repartitoare de costuri, repartizarea cheltuielilor pentru energia termică înglobată în apa caldă de consum se face proporţional cu numărul de unităţi de consum calculate cu relaţia:
   

IMAGINE 22

    în care:
    n^i(NC A) - numărul total de unităţi alocate proprietarului sau utilizatorului din apartamentul "i" care este considerat fără repartitoare de costuri pentru apă caldă;
     n
____
\
/____ N(j) - numărul total de persoane din apartamentul "i".
j = 1   (4) Perioada luată în calcul se consideră în luni calendaristice întregi, indiferent de numărul de zile în care a fost indisponibil repartitorul de costuri pentru apa caldă în acea lună.

   SECŢIUNEA 1
  Stabilirea şi repartizarea consumurilor comune
de energie termică înglobată în apa caldă de consum

   Art. 29. - (1) Cota procentuală din cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă consumată în spaţiile comune, ce se repartizează proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie aflate în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, se stabileşte proporţional cu numărul de unităţi de consum, n(PCA), înregistrate de repartitorul de costuri pentru apă caldă montat în instalaţia de utilizare a apei calde pentru părţile comune, cu relaţia:
   

IMAGINE 23

    în care:
    n(PCA) - numărul total de unităţi de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa caldă montate în instalaţiile de utilizare din părţile comune;
    n^i(REP) - numărul total de unităţi de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa caldă montate în spaţiul "i";
    n^i(NC A) - numărul total de unităţi de consum alocate pentru apartamentul "i" care este considerat fără repartitoare de costuri pentru apa caldă conform precizărilor art. 26 alin. (2), determinate cu relaţia de la art. 28 alin. (3);
    n^i(SPAL) - numărul total de unităţi de consum aferente apartamentului "i" înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apă caldă montate în spălătorie sau alocate conform prevederilor art. 28 alin. (2).
   (2) În cazul în care repartitoarele de costuri pentru apa caldă montate la părţile comune sunt indisponibile sau nu sunt montate, cota procentuală K(PCA) se consideră ca fiind de 10 unităţi procentuale din totalul de energie termică consumată.
   Art. 30. - (1) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă ce se repartizează apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie aflate în proprietatea sau utilizarea persoanelor fizice sau juridice în care sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă, precum şi apartamentele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (2), se calculează cu relaţia:
   

IMAGINE 24

    în care:
    Q(RC A) - cantitatea de energie termică ce se repartizează proporţional cu unităţile de consum;
    Q^tot(A) - cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă conform facturii furnizorului de energie termică, exprimată în MWh;
    Q^tot(BARA) - cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum repartizată pe bază de baremuri, determinată conform art. 33 alin. (1), exprimată în MWh.
   (2) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă, consumată în spaţiile comune ale condominiului, se calculează cu relaţia:
   

IMAGINE 25

   (3) Cota-parte din cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă, consumată în spaţiile comune ale condominiului, ce revine fiecărui spaţiu în parte, proporţional cu cota sa indiviză Z^i, se calculează cu relaţia:
   

IMAGINE 26


   SECŢIUNEA a 2-a
  Determinarea şi repartizarea consumurilor individuale
de energie termică înglobată în apa caldă de consum

   Art. 31. - (1) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum, ce revine proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie, reprezintă suma dintre cantitatea de energie termică aferentă părţilor comune şi cea individuală, calculată cu relaţia:
   

IMAGINE 27

    în care:
    Q^i(PCA) - cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă aferentă părţilor comune, ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului ori spaţiului cu altă destinaţie, calculată conform art. 30 alin. (3), exprimată în MWh;
    Q^i(INDA) - cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă consumată în apartament ori în spaţiul cu altă destinaţie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spaţiu, calculată conform alin. (2), exprimată în MWh.
   (2) Cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă consumată în apartament ori în spaţiul cu altă destinaţie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spaţiu, se determină astfel:
   a) în cazul în care repartizarea se face proporţional cu unităţile de consum, cu relaţia:
   

IMAGINE 28

    în care:
    n^i(TA) se calculează conform art. 32;
    K(PCA) are semnificaţia de la art. 29 alin. (1);
    Q(RC A) are semnificaţia de la art. 30 alin. (1);
   b) în cazul în care repartizarea se face pe bază de baremuri, cu relaţia:
   

IMAGINE 29

    în care
    Q^i(BARA) se calculează conform art. 33 alin. (1).
   Art. 32. - Numărul total de unităţi de consum aferent apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie aflat în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, în care sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă, precum şi pentru apartamentele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (2), se calculează cu relaţia:
   

IMAGINE 30

    în care
    n^j(REP) - numărul de unităţi de consum calculat ca diferenţă de indecşi, pentru repartitorul de costuri pentru apa caldă "j" din apartamentul sau din spaţiul cu altă destinaţie "i";
    n^i(NC A) - numărul total de unităţi de consum alocate pentru apartamentul "i" care nu are repartitoare de costuri pentru apă caldă, determinat cu relaţia prevăzută la art. 28 alin. (3);
    n^i(SPAL) are semnificaţia de la art. 28 alin. (1) sau (2), după caz. În cazul în care spălătoria este utilizată de mai multe ori într-o lună, n^i(SPAL) reprezintă suma diferenţelor de indecşi din fiecare zi de utilizare;
    m - numărul total de repartitoare de costuri pentru apa caldă din apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie.
   Art. 33. - (1) Cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă de consum ce se repartizează proprietarilor apartamentelor care sunt utilizate de persoane juridice în scop lucrativ sau pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în cazul în care aceste spaţii sunt considerate ca fiind fără repartitoare de costuri pentru apă caldă conform art. 26 alin. (2), se face pe bază de baremuri şi se calculează cu relaţia:
   

IMAGINE 31

    în care:
    Q^j(BARA) - cantitatea de căldură alocată spaţiului "i" conform baremului aplicabil "j" prevăzut în anexa nr. 2, multiplicat cu numărul de consumatori corespunzător baremului, exprimată în MWh.
   (2) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă consumată în condiţiile alin. (1) în condominiu se determină cu relaţia:
   

IMAGINE 32


   CAPITOLUL IV
  Dispoziţii finale şi tranzitorii

   Art. 34. - Verificarea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă se face de regulă direct în instalaţie, utilizându-se vase gradate. După verificare, comitetul executiv al asociaţiei poate solicita efectuarea verificării repartitorului de costuri pentru apă caldă la un laborator autorizat. Costurile de verificare sunt suportate de către asociaţia de proprietari/locatari şi se recuperează de la proprietarul repartitorului, dacă în urma verificării se constată că acesta nu mai întruneşte condiţiile tehnice avute în vedere la montare. Pentru a fi reintrodus în instalaţie repartitorul de costuri pentru apă caldă supus verificării trebuie însoţit de un document care să ateste că acesta îndeplineşte condiţiile tehnice impuse de reglementările în vigoare.
   Art. 35. - În cazul în care prepararea agentului termic şi a apei calde se realizează local cu centrale termice de scară sau de imobil, cantitatea de combustibil utilizată pentru diversele activităţi se stabileşte conform Hotărârii nr. 20/1984 a Ministerului Petrolului pentru aprobarea Normelor privind elementele şi criteriile de defalcare a cheltuielilor aferente consumurilor de gaze naturale măsurate prin contor comun, publicată în Buletinul Oficial din 17 iulie 1984.
   Art. 36. - În condominiile în care există centrale termice montate la nivel de scară sau de bloc şi există un singur aparat de măsură cu care se determină cantitatea de combustibil pentru încălzire, prepararea hranei şi prepararea apei calde, cantitatea de combustibil utilizată pentru încălzire se consideră, în perioada furnizării agentului termic pentru încălzire, în cotă de 80% din cantitatea de combustibil, determinată prin scăderea din consumul total a cantităţii utilizate pentru prepararea hranei.
   Art. 37. - Sigilarea şi resigilarea repartitoarelor de costuri pentru apa caldă şi a robinetelor montate la corpurile de încălzire se realizează numai cu sigilii personalizate de unică folosinţă.
   Art. 38. - Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a informa prestatorul asupra apartamentelor utilizate de persoane juridice, în cazul în care în aceste spaţii se desfăşoară activităţi lucrative, şi/sau asupra spaţiilor cu altă destinaţie, indiferent de deţinător sau utilizator, în vederea unei repartizări corecte a cantităţii de energie termică.
   Art. 39. - (1) Asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a transmite prestatorului cu care are încheiat contract pentru exploatare a repartitoarelor de costuri pentru încălzire inventarul coloanelor de distribuţie şi de încălzire ce trec prin proprietatea individuală, aşa cum acestea se regăsesc în teren cu sau fără izolaţie termică, dacă nu s-a convenit altfel.
   (2) Inventarierea conductelor şi coloanelor de distribuţie, a coloanelor de încălzire şi a corpurilor de încălzire aflate în proprietate comună se realizează prin grija asociaţiei de proprietari/locatari şi va fi pusă la dispoziţia prestatorului care exploatează sistemele de repartizare a costurilor pentru determinarea suprafeţei echivalente termic.
   Art. 40. - (1) Cheltuielile necesare montării şi exploatării repartitoarelor comune montate pe conductele de distribuţie şi/sau pe corpurile de încălzire din spaţiile comune vor fi suportate de toţi proprietarii din condominiu, proporţional cu cota indiviză.
   (2) Cheltuielile necesare montării şi exploatării repartitorului de costuri montat pe corpul de încălzire amplasat, în condiţiile art. 15 lit. a), la ultimul etaj sau parter vor fi suportate în mod egal de toţi proprietarii care deţin spaţii pe acea verticală a condominiului.
   (3) Caloriferul de la ultimul etaj sau parter pe care s-a montat un repartitor de costuri utilizat pentru determinarea consumului coloanelor de încălzire nu va avea organ de reglaj sau închidere.
   (4) În cazul în care repartitorul comun nu funcţionează, din orice cauză, sigiliile au fost distruse sau se constată că s-a intervenit asupra acestora, în calculul de repartizare, cota procentuală aferentă părţilor comune K(PC) prevăzută la art. 10 va avea valoarea de 60 de puncte procentuale, iar produsul n(R PC) x K(Q PC) utilizat la stabilirea numărului de unităţi de consum aferent fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie străbătut de coloane de distribuţie sau încălzire se determină astfel:
   a) în cazul în care pe verticala respectivă nu există un corp de încălzire la parter sau la ultimul etaj sau dacă acesta există şi nu este montat un repartitor de costuri pe acesta, cu relaţia:
   

IMAGINE 33

    în care:
    n^i(CAL) - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului "i" care are repartitor montat pe corpul de încălzire, determinate conform art. 14;
    n^i(NC) - numărul total de unităţi de consum alocate, conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), corpurilor de încălzire din spaţiul "i", care se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute de art. 5 alin. (3);
    K(Q PC) - factorul de evaluare cu puterea termică corespunzătoare suprafeţei echivalente termic S^tot(PC);
    K^j(a) - factorul de amplasare pentru spaţiul "j" din apartamentul "i";
    K^j(Q CÎ) - factorul de evaluare cu puterea termică aferentă suprafeţei echivalente termic a coloanelor de încălzire sau a corpului de încălzire din încăperea "j";
    K^j(Q CD) - factorul de evaluare cu puterea termică aferentă suprafeţei echivalente termic a coloanelor din încăperea "j";
    i - numărul apartamentului prin care trec coloanele de distribuţie/încălzire;
    j - numărul spaţiului din apartamentul "i" prin care trec coloanele de distribuţie/încălzire;
   b) în cazul în care la parter şi/sau la ultimul etaj este amplasat un corp de încălzire pe care este montat un repartitor de costuri pentru încălzire, cu relaţia:
   

IMAGINE 34

    în care:
    n^i(CÎ) se calculează cu relaţia de la art. 15 lit. b).
   Art. 41. - În cazul în care, în urma calculelor de repartizare, prestatorul constată anomalii majore în repartizarea cheltuielilor pentru unele apartamente, va anunţa în scris asociaţia/asociaţiile de proprietari/locatari în vederea verificărilor, iar pentru acel/acele apartament(e) repartizarea cheltuielilor se va face considerându-l(e) ca fiind fără repartitoare de costuri.
   Art. 42. - La înstrăinarea proprietăţilor din cadrul condominiului, repartitoarele de costuri rămân montate în instalaţie şi vor fi preluate de noul proprietar.
   Art. 43. - (1) Repartizarea costurilor pentru energia termică pentru încălzire pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri, indiferent de sistemul de distribuţie adoptat, se realizează numai de operatori economici autorizaţi de ANRSC.
   (2) Asociaţiile de proprietari/locatari, membrii şi administratorii acestora nu au dreptul de a face repartizarea costurilor pentru energia termică pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri şi nici să transmită datele rezultate în urma unor astfel de acţiuni operatorilor economici care prestează servicii de administrare a imobilelor respective.
   (3) La stabilirea cotelor de întreţinere pentru încălzire pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri, operatorii economici care prestează servicii de administrare a imobilelor, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, vor utiliza numai datele furnizate de operatori economici autorizaţi de ANRSC.
   (4) Cotele de întreţinere pentru încălzire, stabilite de asociaţia de proprietari/locatari utilizând calculele de repartizare pe baza repartitoarelor de costuri, efectuate de către o persoană fizică sau juridică neautorizată de ANRSC, nu sunt opozabile proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spaţiilor cu altă destinaţie din condominiu.
   Art. 44. - (1) Programele de calcul utilizate pentru repartizarea consumurilor trebuie să conţină o bază de date pentru toate combinaţiile dintre corpul de încălzire şi repartitorul de costuri pentru încălzire montat pe acesta.
   (2) Prestatorului îi este interzis, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei, să monteze repartitoare de costuri pe acele corpuri de încălzire pentru care nu poate calcula factorul global de evaluare pe baza datelor furnizate de producătorul repartitorului.
   Art. 45. - Orice prevedere contrară prezentei norme tehnice se abrogă.
   Art. 46. - Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili contravenţii pentru nerespectarea prezentei norme tehnice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 47. - Prestatorii autorizaţi de ANRSC, asociaţiile de proprietari/locatari şi autorităţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei norme tehnice.
   Art. 48. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.

   ANEXA Nr. 1
la norma tehnică

    Factorii de amplasare utilizaţi la repartizarea costurilor
pe baza repartitoarelor de costuri şi pentru
stabilirea factorului de amplasare ponderat
    ┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │          Poziţia spaţiului în condominiu           │Factor de amplasare pentru│
│crt.│                                                           Est şi Vest       
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1. │Cameră de mijloc la parter peste sol                           0,85           
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2. │Cameră de colţ la parter peste sol                             0,77          
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3. │Cameră de mijloc la parter peste subsol neîncălzit             0,90          
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 4. │Cameră de colţ la parter peste subsol neîncălzit               0,81          
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 5. │Cameră de mijloc etaj curent                                   1,00          
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 6. │Cameră de colţ etaj curent                                     0,90          
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 7. │Cameră de mijloc ultimul nivel sub terasă                      0,80          
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 8. │Cameră de colţ ultimul nivel sub terasă                        0,72          
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 9. │Cameră de mijloc la ultimul nivel sub şarpantă                 0,85          
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│10. │Cameră de colţ la ultimul nivel sub şarpantă                   0,77          
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│11. │Cameră de mijloc la ultimul nivel sub pod neîncălzit│           0,90          
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│12. │Cameră de colţ la ultimul nivel sub pod neîncălzit             0,81          
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘    Factorul de amplasare se corectează prin înmulţire cu valorile din tabelul 1 şi/sau tabelul 2 în cazul în care amplasarea după punctele cardinale este diferită de Est sau Vest şi/sau amplasarea camerei îndeplineşte şi condiţiile din tabelul 2.

    Factori de corecţie faţă de punctele cardinale

    Tabelul 1
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Direcţia Nord                                                    0,95       
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Direcţia Nord-Est şi Nord-Vest                                   0,97       
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Direcţia Sud                                                     1,05        
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Direcţia Sud-Est şi Sud-Vest                                     1,03       
└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘    Factori de corecţie de amplasare

    Tabelul 2
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Încăperi peste sau lângă ganguri                                 0,90       
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Încăperi peste sau lângă spaţii interioare neîncălzite           0,95       
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Încăperi cu 3 pereţi exteriori                                   0,95       
└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘   ANEXA Nr. 2
la norma tehnică

    Cantitatea de căldură lunară alocată pe bază de barem spaţiilor
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în care nu sunt
montate repartitoare de costuri pentru apă caldă
    ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Nr. │                       Destinaţia spaţiului                           Iarna          Vara    
│crt.│                                                                       MWh           MWh     
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1. │Birouri                                                           │0,010/persoană│0,008/persoană│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 2. │Cluburi, case de cultură şi teatre                                │0,029/angajat │0,024/angajat │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 3. │Bufete, bodegă, bar, patiserii                                    │6,400/robinet │5,233/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 4. │Cantine, restaurante, cofetării, alte unităţi de alimentaţie      │5,116/robinet │4,186/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 5. │Rotiserii, unităţi cu vânzare la stradă                           │3,842/robinet │3,143/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 6. │Desfacere carne, pescărie                                         │2,558/robinet │2,093/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 7. │Legume şi fructe, magazin alimentar                               │1,279/robinet │1,047/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 8. │Spital                                                            │0,435/robinet │0,356/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 9. │Cămine                                                            │0,096/persoană│0,079/persoană│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│10. │Şcoală cu internat                                                │0,102/elev    │0,084/elev   
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│11. │Şcoală fără internat                                              │0,013/elev    │0,010/elev   
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│12. │Hoteluri şi pensiuni cu grup sanitar în cameră                    │0,384/persoană│0,314/persoană│
    │Hoteluri şi pensiuni cu grupuri sanitare comune                   │0,115/persoană│0,094/persoană│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│13. │Creşe/Grădiniţe cu internat                                       │0,076/persoană│0,062/persoană│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│14. │Grădiniţe fără internat                                           │0,015/persoană│0,013/persoană│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│15. │Dispensare, policlinici, cabinete medicale, saloane cosmetice etc.│0,256/robinet │0,209/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│16. │Spălătorii de rufe                                                │0,058/kg rufe │0,047/kg rufe │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│17. │Unităţi cu activităţi economice, altele decât cele specificate    │0,058/angajat │0,047/angajat │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│18. │Frizerie, coafor                                                  │0,384/robinet │0,314/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│19. │Atelier fotografic                                                │0,512/robinet │0,419/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│20. │Farmacie                                                          │0,128/robinet │0,105/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│21. │Florărie                                                          │0,512/robinet │0,419/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│22. │Săli de joc, săli de internet etc.                                │0,029/angajat │0,024/angajat │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘    Pentru operatorii economici nespecificaţi în această listă, consumul de energie termică se va considera prin asimilarea cu unităţile cu specific de activitate asemănător celor care figurează în listă.
<


Incarca...